INFORMACJA RODO ZPO BOLECHOWICE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Zespół Placówek Oświatowych
w Bolechowicach danych osobowych jest dyrektor Urszula Wierzbicka

Adres: Bolechowice 10

26-052 Nowiny

adres e-mail: bolechowice10@wp.pl

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zespole Placówek Oświatowych
w Bolechowicach :
tel.: +48 795626770, adres e-mail: iod@abi-net.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe zbierane i przetwarzane w celu możliwości wykonywania przez Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. oraz w innych aktach prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy
o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Prawo do dostępu danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych będą instytucje uprawnione z mocy prawa.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz