Prawa dziecka w szkole

Uczeń ma w szkole poza obowiązkami również swoje prawa, o których powinien wiedzieć by móc je egzekwować. Są one spisane w statucie szkoły, do której uczeń uczęszcza, a samorząd szkolny jest pierwszym przedstawicielem i obrońcą praw ucznia.

Prawa ucznia w szkole

 Podstawowymi prawami ucznia, wynikającymi z podstawowych praw człowieka zapisanych Konstytucji RP są:

  •  prawo do nauki,
  •  prawo do wychowania w rodzinie,
  •  prawo do wychowania bez przemocy,
  •  prawo do informacji,
  •  prawo do swobody myśli,
  •  prawo do swobody wypowiedzi.

Natomiast prawami ściśle wynikającymi  z obowiązku szkolnego i z nim związanymi są prawo do:

a)    zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,

b)    zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,

c)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

d)    opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

e)    życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 

f)    rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz

g)    powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,

h)    odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,

i)     uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce

j)     korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,

k)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy  tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,

l)     uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.  

Obejrzyj filmik: