Biblioteka

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach

Szkolny regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.811) wprowadza nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Rozdział I Postanowienia ogólne

 • 1

Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy „regulamin   korzystania   z   darmowych   podręczników   lub materiałów edukacyjnych” zwany dalej „Regulaminem” , reguluje:
  1. zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania,
  2. tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej,
  3. postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział II

Zadania biblioteki podręczników szkolnych

 1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
  • wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową ,
  • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
  • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku
 3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  i  należy  ją  zwrócić  wraz  z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

 1. Podręczniki, materiały  edukacyjne,  materiały  ćwiczeniowe   przekazane   szkole w ramach dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie protokołu przyjęcia sporządzonego przez nauczyciela –
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane  szkole  w  ramach  dotacji winny być użytkowane przez minimum 3

 

Rozdział IV

                                                Udostępnianie zbiorów

 • 1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy uczęszczają do klas I – VIII.
 2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 • 2

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do 15 września danego roku
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, najpóźniej do dnia 15
 3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura wypożyczania podręczników, o której mowa w §3
 4. W przypadku rezygnacji z nauki w Zespole Placówek Oświatowych uczeń, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do biblioteki.
 • 3

Procedura wypożyczania podręcznika

 1. Na początku roku szkolnego wychowawcy klasy we współpracy z bibliotekarzem przekazują ćwiczenia i podręczniki uczniom poszczególnych
 2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania oświadczenia (zał. 1).
 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby sprawdzili stan  podręcznika  lub  materiałów  edukacyjnych,  a ewentualne uszkodzenia zgłosili nauczycielowi

 

 • 4

Zmiana szkoły

 1. Uczeń, który  w  trakcie  roku  szkolnego,  z  powodów  losowych  rezygnuje     z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej .
 2. W przypadku   braku   zwrotu   otrzymanych   podręczników   lub   materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego

 

Rozdział V

Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

 • 1

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem (okładki)
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Do 15 czerwca uczeń zobowiązany jest do zwrotu podręczników.
 • 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej oraz uniemożliwiające lub utrudniające dalsze wykorzystywanie podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 2. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do odkupienia podręcznika.

 

 • 3

Zakres odpowiedzialności

 1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału

 

 

 1. Za zgubienie podręcznika uważa się nie oddanie go do biblioteki w nieprzekraczalnym terminie 15 czerwca każdego roku szkolnego.
 2. Wartość podręczników określa w każdym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 3. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik lub materiał edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na konto szkoły.

 

Rozdział VI Inwentaryzacja

 1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki podręczników odbywa się raz w roku, po rozliczeniu podręczników przez wychowawców
 2. Inwentaryzację przeprowadza komisja do tego celu powołana, która do końca czerwca danego roku przedstawia Dyrektorowi sprawozdanie, celem uzupełnienia zbiorów.

 

Rozdział VII Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego

Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 1. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Rada
 3. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych , które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor szkoły.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września