Uzasadnienie wyboru

W roku 2018 przypada 168 rocznica powołania Szkoły Podstawowej w Bolechowicach. To także wyjątkowy rok w istnieniu naszej szkoły z powodu nadania jej imienia I Kompanii Kadrowej oraz setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Stojąc u progu tak ważnego jubileuszu, w poszanowaniu tradycji i pracy swoich poprzedników cała społeczność szkolna w celu podkreślenia tego wydarzenia postanowiła podjąć wysiłek nadania imienia szkole.
Wybór patrona poprzedziły ogólnospołeczne konsultacje. Brali w nich udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz społeczność Bolechowic i Woli Murowanej. Posiadanie patrona sprawia, że placówka zyskuje swoistą tożsamość, która wyróżnia ją spośród innych. Wybór takiego patrona wynikał ze świadomości ogromnej roli, jaką pełni szkoła w procesie zachowania i przekazywania historii regionu, pamięci o osobach zasłużonych dla naszej „małej Ojczyzny”. Jest również wyrazem wdzięczności dla wszystkich, dzięki którym szkoła w Bolechowicach istnieje i rozwija się od 168 lat. To dzięki tej społeczności nigdy nie zabrakło starań o zapewnienie właściwych warunków materialnych i duchowych dla wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia.

I Kompania Kadrowa to formacja militarna utworzona w Krakowie zaraz po wybuchu I wojny światowej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Nastąpiło to 3 sierpnia 1914 roku poprzez alians organizacji paramilitarnych i niepodległościowych: Związku Strzeleckiego „ Strzelec” oraz Polskich Drużyn Strzeleckich. „Kadrówka liczyła około 160 osób. Kompanię podzielono na cztery plutony. Na dowódcę wyznaczony został Kazimierz Herwin – Piątek. Głównym celem jaki stawiano przed oddziałem było wyruszenie z Galicji do zaboru rosyjskiego i wzniecenie narodowego powstania, które miałoby wyzwolić ziemie odebrane Polsce w wyniku rozbiorów. I Kompania Kadrowa będąca zalążkiem Wojska Polskiego wymaszerowała 6 sierpnia 1914 roku w stronę Miechowa, następnie Michałowic, gdzie obaliła słupy graniczne państw zaborczych, by 12 i 13 sierpnia stoczyć bój pod Kielcami, a wobec nieskutecznej próby przebicia się do Warszawy powrócić do Krakowa. 16 sierpnia 194 roku organizacje wchodzące w skład I Kompanii Kadrowej scalono w I Brygadę Legionów Polskich pod wspólną komendą Marszałka Polski.

W Bolechowicach znajdowała się w 1914 r. stacja kolejowa, na której następował, m. In. przeładunek oddziałów legionowych. W związku z tymi wydarzeniami historycznymi 0d 2004 roku nasza szkoła kwaterowała uczestników corocznego Marszu w nocy z 11 /12 sierpnia. O godzinie 18.30 rozpoczynał się wieczorny apel na terenie boiska szkolnego i wręczenie nagród w konkursach marszowych. Tym samym instytucja oświatowa w Bolechowicach uczestniczy w szlachetnej i arcyważnej misji podtrzymywania pamięci o bohaterach narodowych i patriotycznych zrywach niepodległościowych.

Nadanie szkole imienia I Kompanii Kadrowej w naturalny sposób pozwala na trwałe upamiętnienie i powiązanie historii walk wyzwoleńczych z naszą miejscowością i szkołą. Akt ten pozwoli pozyskać do współpracy instytucje i osoby związane z tym patronem,a jednocześnie znacznie poszerzy zakres możliwości rozwoju i wzbogacania tradycji szkoły.
Szkoła wchodząc do rodziny szkół związanych z „Kadrówką” nawiąże kontakty służące wymianie doświadczeń, pomysłów, wiedzy i organizacji wycieczek. Przez przyjęcie patrona uzyska swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół w najbliższym otoczeniu (gmina, powiat), będzie utożsamiana z konkretnymi wartościami wpisanymi w jej misję i priorytety. Przyjęcie tego patrona pozwoli oprzeć działania wychowawcze szkoły na takich wartościach jak: patriotyzm, poświęcenie, odwaga, zaangażowanie społeczne, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka.