Ważna informacja

Szanowni Państwo,

Informuję, że od dnia 25 maja 2020r. Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii w Bolechowicach, wznawia swoją działalność dla dzieci chętnych.

Przedszkole będzie czynne w godzinach: 7.00 – 15.30

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie epidemii COVID-19

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkolaw czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie.
 2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 3. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich. Przed wejściem do przedszkola zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do budynku.
 4. W czasie epidemii rodzice powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą  i odbierającą dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia ani starszego rodzeństwa.
 6. Wcześniejsze oświadczenia upoważniające do odbioru dziecka z przedszkola przez niepełnoletniego członka rodziny nie będą honorowane. Po ogłoszeniu stanu epidemii osoby, które nie ukończyły 13-go rok życia nie mogą samodzielnie wychodzić z domu i przebywać na ulicy bez osoby dorosłej, tym samym nie mogą opiekować się dzieckiem odebranym z przedszkola.
 7. W wyznaczonym pomieszczeniu przedszkola w jednym czasie nie może przebywać więcej niż 2 rodziców z dziećmi oraz nauczyciel pełniący tam dyżur.
 8. Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie, bez wchodzenia do szatni. Dzieci do  wyznaczonej dla każdej grupy sali odprowadza pomoc nauczyciela pracująca w danej grupie przedszkolnej.
 9. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych przedmiotów. Osoba dyżurująca odbierający dziecko od rodziców jest upoważniony  do kontroli czy dziecko przyniosło do przedszkola prywatnych zabawek lub innych przedmiotów.
 10. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko.
 11. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki.
 12. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 13. Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie).
 14. Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 15. Nauczyciel ma prawo odmówić osobie niepełnoletniej odebrania dziecka  z przedszkola. O swojej decyzji powinien niezwłocznie powiadomić rodziców.
 16. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu wszystkim dzieciom nauczyciel odmawia przyjęcia do przedszkola dziecka, u którego widać objawy infekcji.
 17. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada nauczyciel dyżurujący.
 18. Od momentu wejścia dziecka do sali pełną odpowiedzialność za nie ponosi nauczyciel opiekujący się oddziałem.
 19. Nauczyciele zobowiązani są sprawować opiekę nad dziećmi od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej przez nich osobie.
 20. Nauczyciele opiekujący się dziećmi muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przebywania w budynku przedszkola.
 21. Dyrektor przedszkola może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia codziennie temperatury wszystkim dzieciom o wyznaczonej godzinie. Jeśli dziecko będzie miało temperaturę powyżej 37,5 stopnia, rodzice muszą je odebrać z przedszkola.
 22. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do przedszkola, jeśli przedłożą informację od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia, stwierdzającą, że dziecko jest zdrowe i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieci i pracowników przedszkola.
 23. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel,bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 24. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowana dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

Również uczniowie szkoły od 25 maja 2020r będą mogli korzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej, która będzie czynna w godzinach 7.00 – 15.00. Uczniowie, chętni do korzystania z w/w zajęć zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole uczeń nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.

Wszystkie zajęcia będą się odbywały zgodnie z zaleceniami i wytycznymi  Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.