Program rządowy „Wyprawka szkolna 2013”

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Programem rządowym wyprawka szkolna w roku szkolnym 2013/2014 zostaną objęci uczniowie:

 1. klas I szkoły podstawowej, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)  tj. 539 zł,
 2. klas II – III i klasy V szkoły podstawowej, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. 456 zł,
 3. słabo widzący,  niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku  szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych i gimnazjów,
 4. klas I – III i klasy V pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 456 zł na osobę w rodzinie i 539 zł dla ucznia klasy I), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, wielodzietności, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc poza kryterium dochodowym nie może przekroczyć 5% łącznej liczby uczniów klas I – III i klasy V szkół podstawowych)

Materiały do pobrania:

Dofinansowanie do zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

•  225 zł dla:

 1. uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 2. ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającego do klas I – III szkoły podstawowej niekorzystającego z podręczników do kształcenia specjalnego,
 3. ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającego do szkoły podstawowej lub gimnazjum niekorzystającego z podręczników do kształcenia specjalnego,

•  770 zł dla:

 1. ucznia niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającego do klas I – III lub IV – VI szkoły podstawowej, korzystającego z podręczników do kształcenia specjalnego, (w przypadku, gdy uczeń klas I – III korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego kwota zwrotu nie może przekroczyć 25% z 770 zł, tj. 192,50 zł natomiast w klasach IV – VI – 40% z 770 zł tj. 308 zł)
 2. ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającego do szkoły podstawowej lub gimnazjum korzystającego z podręczników do kształcenia specjalnego (w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego kwota zwrotu nie może przekroczyć 25% z 770 zł, tj. 192,50 zł)

•  325 zł dla:

 1. ucznia klasy V szkoły podstawowej,
 2. ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającego do klas IV – VI szkoły podstawowej niekorzystającego z podręczników do kształcenia specjalnego

 

Osoby składające wniosek, oraz termin składania wniosków do dyrektora szkoły:

Rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny GOPS lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego  składają  wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 5 września 2013r.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie o wysokości dochodów (lista we wniosku), w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia można dołączyć oświadczenie – za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
 2. W przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego zamiast zaświadczenia o dochodach można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej w wymienionych formach,
 3. W przypadku ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, zamiast zaświadczenia o dochodach można dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w wymienionych formach,
 4. W przypadku ucznia niepełnosprawnego (wymienionego w pkt 3) zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 5. W przypadku ucznia określonego w pkt 4 (poza kryterium dochodowym) należy dołączyć uzasadnienie dyrektora szkoły,
 6. Potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS (składki podlegają odliczeniu od dochodu)

Dowodem zakupu podręczników jest:

 • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica (opiekuna),
 • oświadczenie o zakupie podręczników z dołączoną informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna”,
Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz