Miesięczne archiwum: Czerwiec 2019

W naszej szkole realizowany jest roczny projekt grantowy zorientowany na naukę języka angielskiego, zwłaszcza kompetencje mówienia i naukę języka i kultury kraju poprzez zabawę i inne zajęcia wykraczające poza ławkę szkolną.

Grant przydzielany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w ramach ścieżki English Teaching Activities, dla szkół, które złożyły najlepsze propozycje realizacji projektu edukacyjnego. Na terenie szkoły projekt koordynuje i zajęcia prowadzi Sylwia Skrzyniarz.

Uczestniczka projektu „School English Club”, obecnie uczennica klasy VI klasy NIKOLA KMIECIK, dodatkowo została zakwalifikowana do wyjazdu w lipcu na dwutygodniowy obóz językowy do Załęcza Wielkiego, gdzie od wielu lat organizowane są corocznie zajęcia wakacyjne o charakterze edukacyjnym. Możliwość wyjazdu mają uczniowie, którzy potrafią sprawnie rozmawiać w języku angielskim. Koszt udziału w zajęciach, ponad 2 500 zł, jest całkowicie pokrywany przez program English Teaching Activities. GRATULUJEMY! Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii, English Teaching | Skomentuj
Zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 maja 2019r.,w sprawie
Bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego
a w odpowiedzi na pismo Ministra Edukacji Narodowej znak: DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dn. 11 maja 2019 r. zobowiązuję wszystkich Państwa Dyrektorów,  na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego do:
-przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
-zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno‐pedagogicznej i wychowawczej;
-przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;
-wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.
Wszystkie wyżej wymienione działania należało zrealizować w szkołach do końca maja 2019 r.
 
              W odpowiedzi na powyższe zaprosiłam Rodziców uczniów Zespołu Placówek Oświatowych  im.
” Pierwszej Kompanii Kadrowej” w Bolechowicach na spotkanie dotyczące bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły.
w/w spotkanie miało się odbyć z udziałem psychologa oraz przedstawiciela Komendy Policji w Chęcinach.
Ponieważ Rodzice nie wykazali zainteresowania bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym swoich dzieci  – spotkanie nie odbyło się. 
Przesyłam Szanownym Państwu procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, wypracowane,omówione i wprowadzone w życie do realizacji na mocy Zarządzenia Dyrektora ZPO im. „Pierwszej Kompanii Kadrowej” w Bolechowicach na  posiedzeniu Rady Pedagogicznej zwołanej w trybie nadzwyczajnym dnia 27 maja 2019r.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj