Doradztwo zawodowe

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOLECHOWICACH
ROK SZKOLNY 2023-2024

Cele główne doradztwa zawodowego.

 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 • Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.
 • Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
 • Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Kształtowanie szacunku do pracy.
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

Treści programowe.

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych, które jednocześnie wyznaczają treści programowe doradztwa zawodowego:

Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych                        i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji
i innych form uczeniu się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach
i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

Cele szczegółowe programu w odniesieniu do w/w obszarów:

1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:

 • rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia);
 • dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autodiagnozy, ocen innych osób i innych źródeł;
 • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
 • charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej;
 • określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji.

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:

 • wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając składowe ich opisów, w tym dróg ich zdobywania;
 • wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy;
 • porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;
 • dokonuje autoprezentacji;
 • uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
 • analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy.

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:

 • analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
 • analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych własnych zasobów;
 • charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaszkolnej w Polsce;
 • określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń:

 • planuje ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów;
 • podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym,
 • określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów;
 • identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy.

Cele szczegółowe w zakresie pracy z młodzieżą:

 • wdrażanie uczniów do samopoznania
 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron
 • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie
 • przełamywanie barier emocjonalnych
 • wyrabianie szacunku dla samego siebie
 • planowanie własnego rozwoju
 • konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów
 • poznanie możliwych form zatrudnienia
 • zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy
 • zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji
 • zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy
 • poznanie lokalnego rynku pracy
 • kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samo zatrudnienia
 • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego
 • preorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu
 • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności
  do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych
  i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność).

W zakresie pracy z rodzicami:

 • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych
 • wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej
 • prezentacja założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów
 • zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych    i zawodowych przez ich dzieci
 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa narożnych jego poziomach.

W zakresie współpracy z nauczycielami:

 • uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej
 • lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy
 • nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego
w szkole podstawowej. Uwzględniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania szkoły i cele edukacji poszczególnych przedmiotów, m.in. wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie,
co umożliwia realizowanie programu zarówno podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, jak i na zajęciach z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych oraz
na dodatkowych zajęciach edukacyjnych w tym innych zajęciach obejmujących wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej są spójne z celami preorientacji zawodowej (przedszkole), orientacji zawodowej (klas I–VI szkoły podstawowej) i doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc
  w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla Szkoły Podstawowej.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień
  i talentów w różnych obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi
  i niedostosowaniem społecznym, programów edukacyjnych UE oraz porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
 4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery  i podjęcia roli zawodowej.
 6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych
  w poradniach psychologiczno- pedagogicznych.
 7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów
  do pracy z uczniami itp.
 9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewniania ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań  z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej – zawartych
  w planie wychowawczym szkoły.
 10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, programy multimedialne) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 12. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno–pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego itp.

Formy pracy:

 • informacja edukacyjna i zawodowa
 • konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów – decyzje
 • tworzenie bazy informacyjnej
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego (szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące)
 • doradzanie rodzicom uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
 • współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną
 • gromadzenie i systematyczna aktualizacja informacji edukacyjnej i zawodowej

Metody pracy:

 • pogadanki, ankiety, konkursy, rozmowa doradcza, poradnictwo indywidualne
  i grupowe, lekcje wychowawcze.

Przewidywane efekty:

 1. Kształtowanie aktywności zawodowej młodzieży.
 2. Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych
  z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.
 3. Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 4. Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
 5. Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Wytyczne do pracy zdalnej:

 • Lekcje zdalne (Teams) –  klasy 7-8
 • Przesyłanie materiałów droga elektroniczną (e-dziennik);
 • Stała aktualizacja podstrony Doradztwa Zawodowego na stronie internetowej szkoły.                                         

Podsumowanie:

Efektem końcowym realizacji szkolnego programu doradztwa zawodowego jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w wyborze dalszego kształcenia oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy.

Ewaluacja

Ewaluacja ustna programu, na podstawie informacji zwrotnej przekazanej przez uczniów
i rodziców swoim wychowawcom – ocena przydatności zajęć z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego.