Dzienne archiwum: 11 czerwca 2019

Zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 maja 2019r.,w sprawie
Bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego
a w odpowiedzi na pismo Ministra Edukacji Narodowej znak: DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dn. 11 maja 2019 r. zobowiązuję wszystkich Państwa Dyrektorów,  na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego do:
-przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
-zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno‐pedagogicznej i wychowawczej;
-przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;
-wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.
Wszystkie wyżej wymienione działania należało zrealizować w szkołach do końca maja 2019 r.
 
              W odpowiedzi na powyższe zaprosiłam Rodziców uczniów Zespołu Placówek Oświatowych  im.
” Pierwszej Kompanii Kadrowej” w Bolechowicach na spotkanie dotyczące bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły.
w/w spotkanie miało się odbyć z udziałem psychologa oraz przedstawiciela Komendy Policji w Chęcinach.
Ponieważ Rodzice nie wykazali zainteresowania bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym swoich dzieci  – spotkanie nie odbyło się. 
Przesyłam Szanownym Państwu procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, wypracowane,omówione i wprowadzone w życie do realizacji na mocy Zarządzenia Dyrektora ZPO im. „Pierwszej Kompanii Kadrowej” w Bolechowicach na  posiedzeniu Rady Pedagogicznej zwołanej w trybie nadzwyczajnym dnia 27 maja 2019r.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

INFORMACJA
Informujemy, że w związku z panującymi upałami i zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły w dniach 13 i 14 czerwca 2019 r. zostają skrócone zajęcia lekcyjne (zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć).
Poniżej podajemy czas trwania zajęć lekcyjnych:
1. 8.00 – 8.30
2. 8.35 – 9.05
3. 9.10 – 9.40
4. 9.55 – 10.25
5. 10.40 – 11.10
6. 11.15-11.45
7. 11.50-12.20
Odwóz uczniów klas IV- VIII w dniu 13.06 br. o godz. 12.20
Pozostałych klas I-III (ze względu na dwudniowe warsztaty) i dzieci z oddziałów przedszkolnych ok. 14.00
Na dzień 14.06 godzina odwozu zostanie podana jutro tj. 12.06 br.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz.69, z póź.zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649, z późn. zm.).

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj