Prawa dziecka w naszej szkole

Dla szkoły dziecko jest uczniem, który ma obowiązek przestrzegać zapisów Statutu Szkoły i jej regulaminów. Uczeń i nauczyciel nie mają równych praw, każdy z nich ma swoje prawa należne z racji pełnionej roli społecznej. Należy pamiętać o przestrzeganiu tych praw w codziennym życiu szkoły oraz o tym, że prawa przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od jego obowiązków. Nie istnieje jeden spójny katalog praw ucznia, nie ma go w całości w żadnym akcie prawnym. Katalog takich praw można zebrać na podstawie tych, które mieszczą się  w koncepcji praw człowieka. Normy prawne, które chronią ucznia znajdują się w dokumentach oświatowych, a zwłaszcza w ustawie o systemie oświaty ze szczegółowymi jej rozporządzeniami, w wielu dokumentach państwowych, np. w Konstytucji RP, w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka oraz w dokumentach międzynarodowych takich jak Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konwencja o Prawach Dziecka.

Nasza szkoła stwarza warunki do respektowania praw dziecka, praw ucznia oraz tworzy warunki do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego

W naszej szkole:

– odbywają się lekcje wychowawcze i profilaktyczne poświęcone zagadnieniu praw dziecka i praw ucznia
– publikowanie informacji o prawach dziecka np. na tablicach ściennych, stronie
internetowej
– organizujemy apele i uroczystości szkolne o prawach dziecka

Nasza szkoła należy do Klubu szkół UNICEF,

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale przede wszystkim działają aktywnie na polu promocji i realizacji praw dziecka.

Niejednokrotnie braliśmy udział w akcji: Szkoła z prawami Dziecka.

„Szkoła z prawami dziecka” to projekt skoncentrowany na tematyce praw dziecka i zagadnieniu partycypacji dzieci. Jego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka, zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi ich praw.

Zrealizowaliśmy dotychczas cztery edycje projektu „Szkoły z Prawami Dziecka”. Ostatnia odsłona akcji miała miejsce w roku szkolnym 2018/2019.

Od zakończenia akcji co roku 20 listopada w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka organizujemy apele, pogadanki i zajęcia profilaktyczne.