Informacja

Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach  informujemy, iż przedszkole czynne będzie od poniedziałku 25 maja 2020r. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższą  informacją:

Od najbliższego poniedziałku 25 maja 2020r. w gminie Sitkówka – Nowiny działalność wznawia  Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach.

W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a także dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. „ Pierwszej Kompanii Kadrowej  w Bolechowicach  zgłosił gotowość do przyjęcia dzieci i realizacji swoich zadań opiekuńczo – wychowawczych. Placówka została zaopatrzona w środki dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej. W pomieszczeniach przedszkolnych i szkolnych usunięto wykładziny, dywany oraz takie wyposażenie i zabawki, które stwarzać mogłyby zagrożenie zakażenia wirusem i uniemożliwiały dezynfekcję.

Opracowano zasady dotyczące organizacji opieki, a także Instrukcję postępowania na wypadek zakażenia SARS-COV-2 oraz organizacji opieki na terenie placówki w związku z reżimem sanitarnym związanym ze stanem epidemii w kraju.

Wszystkie dzieci przedszkolne, wszyscy uczniowie, w tym uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, obowiązkowo realizują podstawę programową określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Jak wynika z zebranej informacji, z uwagi na nieliczną grupę zgłoszonych dzieci, w przedszkolu i w klasach I-III, praca nad realizacją podstawy programowej jest, i będzie również po 25 maja br., prowadzona w trybie pracy zdalnej.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej  wynikającą z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (4m2 na dziecko i nauczyciela) oraz mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom, bardzo prosimy rodziców o rozważenie decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola czy szkoły. Decyzja ta powinna przede wszystkim wynikać z konieczności podjęcia pracy przez rodziców.

Zgodnie z wprowadzonym w dniu 13 maja 2020 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, kalendarzem zmian, przez, stopniowo zostanie również uruchomiona praca szkół. W odniesieniu do szkół prowadzonych przez gminę Sitkówka – Nowiny, uruchomienie szkół odbędzie się w następującym zakresie:

– od 25 maja br. istnieje możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w celu realizacji zajęć rewalidacyjnych.

– od 25 maja br. przywracane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dyrektor szkoły zdecyduje w jakiej formie będzie realizowana podstawa programowa.

– od 25 maja br. uczniowie klas VIII mają możliwość konsultacji na terenie szkoły w szczególności z przedmiotów, z których od 16-18 czerwca będą zdawać egzamin.

– od 1 czerwca br. konsultacje będą mieli możliwość również pozostali uczniowie. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów i warunków szkoły.

Przygotowanie do przyjęcia dzieci w Zespole Placówek Oświatowych im. Pierwszej KompaniiKadrowej wygląda następująco:

  1. Przedszkole Samorządowe : zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, GIS i MRiPS, może utworzyć cztery  grupy po pięcioro  dzieci i przyjąć dwadzieścia dzieci. Zgłoszono czworo dzieci  dzieci  – utworzono jedną grupę – placówka jest przygotowana do ich przyjęcia.
  2. Szkoła podstawowa klasy I-III począwszy od 25 maja, chęć udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych na terenie szkoły ( świetlica szkolna) zadeklarowało dwoje dzieci. Praca nad realizacją podstawy programowej będzie prowadzona zdalnie dla wszystkich uczniów.

W związku z niewielką liczbą dzieci zgłoszonych do przedszkola , czy na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, istnieje możliwość przyjęcia dziecka, (w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym zgłoszeniu i konsultacjach z dyrektorem).

Jednocześnie przypominam, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

W szkole podstawowej będą prowadzone dla uczniów posiadających Orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i rewalidacyjne oraz korekcyjno – kompensacyjne. Formę realizacji w/w zajęć ( zdalnie czy na terenie szkoły) nauczyciele uzgodnią indywidualnie z każdym Rodzicem, dziecka, które ma takie orzeczenie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.