Ocena za średnią

Celujący                     6.00

Bardzo dobry            do   5.75

Dobry                         do   4.75

Dostateczny              do  3.75

Dopuszczający          do  2.75

Niedostateczny         do  1.75

*Uwaga

dopuszcza się tylko jedną ocenę niedostateczną ze sprawdzianów z danego przedmiotu w semestrze