Zaj.socjoterapeutyczne

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla uczniów mających problemy z adaptacją społeczną

Główne cele programu:

 • podniesienie umiejętności adaptacji
 • rozwój zdolności do współpracy w grupie

Cele te są realizowane w czasie zajęć socjoterapeutycznych. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy mogą zaspokajać swoje potrzeby wynikające z wieku, sytuacji osobistej lub fazy rozwojowej. Poznają i kształtują różne role i umiejętności społeczne. Dostarcza im się doświadczenia korygujące, a także pozwala odreagować napięcia emocjonalne i ćwiczyć nowe formy zachowań.

 

Program ten zmierza do osiągnięcia następujących celów w trzech obszarach:

 1. rozwojowe
  • zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji u uczestników grupy,
  • zaspakajanie potrzeby przynależności do grupy,
  • zaspakajanie potrzeby aktywności i twórczości,
  • uczenie akceptowanych społecznie sposobów aktywności;
 2. edukacyjne
 • kształcenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie,
 • uczenie umiejętności wyrażania własnych uczuć, opinii i myśli,
 • uczenie się sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • uczenie się pełnienia ról;
 1. terapeutyczne
 • pokazywanie korzyści wynikających ze współpracy w grupie,
 • umożliwienie odreagowania napięć emocjonalnych,
 • dawanie możliwości doświadczania sukcesu w wyniku wykonania zadania,
 • dostarczanie doświadczeń korygujących własny obraz na tle grupy.

 

Zadania programu:

 • zwiększenie wiedzy na własny temat przez uczestników
 • odkrycie własnych zainteresowań i rozwijanie ich
 • poznanie zalet, mocnych stron i zdolności
 • nabycie umiejętności prezentowania poglądów na forum rówieśników
 • przekształcenie postawy „nie umiem” , „nie dam rady” na „mogę”
 • zdobycie zdolności obserwacji, nazywania i wyrażania uczuć
 • znajomość postaw i reakcji społecznych na określone zachowania
 • rozwijanie umiejętności społecznych

      Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów mających problemy z adaptacją społeczną

 

Do realizacji zadań wykorzystywane będą następujące oddziaływania:

–          działania informacyjne- zmierzają do dostarczenie wiedzy na temat zachowań, jakimi ludzie kierują się w ocenie drugiego człowieka, postaw: asertywnej, agresywnej i biernej oraz ich wpływu na reakcje innych ludzi

–          działania edukacyjne- mają na celu nabycie umiejętności społecznie akceptowanych

–          działania alternatywne- służą stworzeniu warunków do odkrywania własnej wartości i budowania swego wizerunku w bezpiecznej atmosferze i akceptacji ze strony innych. Dzięki temu zachowania mające wzbudzić zainteresowanie ze strony innych, a nie akceptowane społecznie (np. popisywanie się w trakcie zajęć) zostaną zastąpione zachowaniami akceptowanymi.

–          działania o charakterze wczesnej interwencji- dostarczenie pomocy w rozwiązaniu problemów w rozmowie indywidualnej z dziećmi

–          działania o charakterze zmian środowiskowych- rozmowa z rodzicami na temat czynników ryzyka występujących w środowisku rodzinnym i szkolnym sprzyjających zaniżonej samoocenie oraz czynników sprzyjających jej podnoszeniu.

 Uczestnicy programu

Odbiorcami programu będą uczniowie z problemami z adaptacją społeczną. Będą to wychowankowie, którzy zostali wytypowani przez zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej na tego rodzaju zajęcia jak również uczniowie posiadający orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Wychowankowie typowani na tego typu zajęcia mają problemy w zachowaniu i funkcjonowaniu w środowisku szkolnym lub przedszkolnym. Trudności te dotyczą głównie kontaktów z rówieśnikami i wykonywania zadań wyznaczonych przez nauczyciela.

W związku z tym towarzyszą im następujące uczucia: lęk, strach, nieufność, wstyd, bezradność, irytacja, złość, agresja lub niechęć.

Co w efekcie prowadzi do poniższych zaburzeń w zachowaniu: unikanie kontaktów z rówieśnikami, agresja słowna, naśladowanie we wszystkim kolegów, niechęć do współpracy, unikanie nowych zadań, przemoc fizyczna i wycofywanie się z rozpoczętych działań.

Przewidziano grupę do 10 osób. Uczniów nie może być więcej ponieważ zajęcia oparte są na scenkach i ćwiczeniu umiejętności, wymagają aby liczba uczestników pozwalała każdemu dziecku wziąć aktywny udział w każdych zajęciach.

Sposób realizacji programu

Pierwszy cykl zajęć zaplanowano na 10 spotkań po 1 godzinie w tygodniu dla całej grupy lub ( w zależności od potrzeb indywidualnie) ponadto dla każdego dziecka i jego rodziców przewidziano rozmowy indywidualne, celem rozpoznania sytuacji rodzinnej oraz omówienia problemów ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i rówieśniczym.

 

Zajęcia grupowe przebiegać będą według następującego planu:

Spotkanie 1 – wzajemne poznanie się- zajęcia integracyjne

Spotkanie 2 – budowanie klimatu zaufania i bezpieczeństwa w grupie, integracja

Spotkanie 3 – wprowadzenie norm, ustalenie kodeksu panujących zasad

Spotkanie 4 – określenie zainteresowań w oparciu o mocne strony i umiejętności

Spotkanie 5 – kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów i zdolności współpracy

Spotkanie 6 – rozwijanie umiejętności współdziałania, integracja grupy przez uświadomienie podobieństw między ludźmi

Spotkanie 7 – nabywanie zdolności rozpoznawania, nazywania i wyrażania różnych uczuć

Spotkanie 8 – ćwiczenie umiejętności w radzeniu sobie z negatywnymi uczuciami w uznawany społecznie sposób i zdolności do przewidywania efektów własnych czynów

Spotkanie 9 – komplementowanie i udzielanie wzmocnień pozytywnych przez uczestników sobie nawzajem

Spotkanie 10 – gry i zabawy utrwalające umiejętność współpracy w grupie

W trakcie trwania zajęć wykorzystane zostaną następujące metody pracy: praca indywidualna, praca w grupach, gry i zabawy psychologiczne, dyskusje, mini wykłady, scenki, elementy dramy, praca w kręgu, „rundki”, „burza mózgów”, twórczość plastyczna, inscenizacje i różne techniki zabawowe.

Realizator

mgr Anna Koprowska – prowadząca zajęcia, odpowiedzialna za stworzenie programu zajęć o charakterze socjoterapeutycznym, prowadząca nabór dzieci.

 

Dodaj komentarz