WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Podstawa prawna: Uchwała nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 938).

Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. –„Wyprawka szkolna

można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/wyprawka-szkolna.

Wniosek o dofinansowanie podręczników dla uczniów należy złożyć do dyrektora szkoły.

Termin składania wniosków w szkole – 07 września 2015 r.

Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są sekretariacie szkoły, do której będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ
O DOFINANSOWANIE
:

Zgodnie z Rządowym Programem „Wyprawka szkolna” w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, obejmie się:

  1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
  2. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie, objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dotyczy to uczniów wszystkich typów szkół. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na podstawie kryterium dochodowego:

uczniom pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574,00 zł netto  (o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)

poza kryterium dochodowym:

uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), tj., gdy w rodzinie występuje m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV.

 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW BĘDZIE WYNOSIĆ:

  1. dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do 225,00 zł
  2. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej do 225,00 zł
  3. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej do kwoty 325,00 zł

PROCEDURA PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach również materiałów edukacyjnych) jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych)

  1. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty uprawniające do uzyskania pomocy finansowej według odpowiedniego kryterium:

– zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,

– w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,

– w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

– w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia poza kryterium dochodowym – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Wniosek o dofinansowanie podręczników dla uczniów należy złożyć do dyrektora szkoły.

Termin składania wniosków w szkole – 07 września 2015 r.

Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są sekretariacie szkoły, do której będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

 

  1. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do wysokości przyznanej pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu:

– faktury

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie www.spbolechowice.pl (link)

Wniosek – wyprawka – 2015

Wniosek – wyprawka – 2015 – uczeń z niepełnosprawnością

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolne wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz