Przypominamy
11 czerwca – Święto Bożego Ciała, dzień wolny od zajęć szkolnych,
12 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony na początku roku szkolnego,
16-17-18 czerwca – Egzamin ósmoklasisty

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szanowni Państwo,

Informuję, że od dnia 25 maja 2020r. Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii w Bolechowicach, wznawia swoją działalność dla dzieci chętnych.

Przedszkole będzie czynne w godzinach: 7.00 – 15.30

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie epidemii COVID-19

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkolaw czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie.
 2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 3. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich. Przed wejściem do przedszkola zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do budynku.
 4. W czasie epidemii rodzice powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą  i odbierającą dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia ani starszego rodzeństwa.
 6. Wcześniejsze oświadczenia upoważniające do odbioru dziecka z przedszkola przez niepełnoletniego członka rodziny nie będą honorowane. Po ogłoszeniu stanu epidemii osoby, które nie ukończyły 13-go rok życia nie mogą samodzielnie wychodzić z domu i przebywać na ulicy bez osoby dorosłej, tym samym nie mogą opiekować się dzieckiem odebranym z przedszkola.
 7. W wyznaczonym pomieszczeniu przedszkola w jednym czasie nie może przebywać więcej niż 2 rodziców z dziećmi oraz nauczyciel pełniący tam dyżur.
 8. Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie, bez wchodzenia do szatni. Dzieci do  wyznaczonej dla każdej grupy sali odprowadza pomoc nauczyciela pracująca w danej grupie przedszkolnej.
 9. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych przedmiotów. Osoba dyżurująca odbierający dziecko od rodziców jest upoważniony  do kontroli czy dziecko przyniosło do przedszkola prywatnych zabawek lub innych przedmiotów.
 10. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko.
 11. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki.
 12. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 13. Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie).
 14. Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 15. Nauczyciel ma prawo odmówić osobie niepełnoletniej odebrania dziecka  z przedszkola. O swojej decyzji powinien niezwłocznie powiadomić rodziców.
 16. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu wszystkim dzieciom nauczyciel odmawia przyjęcia do przedszkola dziecka, u którego widać objawy infekcji.
 17. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada nauczyciel dyżurujący.
 18. Od momentu wejścia dziecka do sali pełną odpowiedzialność za nie ponosi nauczyciel opiekujący się oddziałem.
 19. Nauczyciele zobowiązani są sprawować opiekę nad dziećmi od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej przez nich osobie.
 20. Nauczyciele opiekujący się dziećmi muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przebywania w budynku przedszkola.
 21. Dyrektor przedszkola może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia codziennie temperatury wszystkim dzieciom o wyznaczonej godzinie. Jeśli dziecko będzie miało temperaturę powyżej 37,5 stopnia, rodzice muszą je odebrać z przedszkola.
 22. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do przedszkola, jeśli przedłożą informację od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia, stwierdzającą, że dziecko jest zdrowe i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieci i pracowników przedszkola.
 23. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel,bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 24. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowana dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

Również uczniowie szkoły od 25 maja 2020r będą mogli korzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej, która będzie czynna w godzinach 7.00 – 15.00. Uczniowie, chętni do korzystania z w/w zajęć zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole uczeń nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.

Wszystkie zajęcia będą się odbywały zgodnie z zaleceniami i wytycznymi  Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach  informujemy, iż przedszkole czynne będzie od poniedziałku 25 maja 2020r. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższą  informacją:

Od najbliższego poniedziałku 25 maja 2020r. w gminie Sitkówka – Nowiny działalność wznawia  Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach.

W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a także dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. „ Pierwszej Kompanii Kadrowej  w Bolechowicach  zgłosił gotowość do przyjęcia dzieci i realizacji swoich zadań opiekuńczo – wychowawczych. Placówka została zaopatrzona w środki dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej. W pomieszczeniach przedszkolnych i szkolnych usunięto wykładziny, dywany oraz takie wyposażenie i zabawki, które stwarzać mogłyby zagrożenie zakażenia wirusem i uniemożliwiały dezynfekcję.

Opracowano zasady dotyczące organizacji opieki, a także Instrukcję postępowania na wypadek zakażenia SARS-COV-2 oraz organizacji opieki na terenie placówki w związku z reżimem sanitarnym związanym ze stanem epidemii w kraju.

Wszystkie dzieci przedszkolne, wszyscy uczniowie, w tym uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, obowiązkowo realizują podstawę programową określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Jak wynika z zebranej informacji, z uwagi na nieliczną grupę zgłoszonych dzieci, w przedszkolu i w klasach I-III, praca nad realizacją podstawy programowej jest, i będzie również po 25 maja br., prowadzona w trybie pracy zdalnej.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej  wynikającą z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (4m2 na dziecko i nauczyciela) oraz mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom, bardzo prosimy rodziców o rozważenie decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola czy szkoły. Decyzja ta powinna przede wszystkim wynikać z konieczności podjęcia pracy przez rodziców.

Zgodnie z wprowadzonym w dniu 13 maja 2020 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, kalendarzem zmian, przez, stopniowo zostanie również uruchomiona praca szkół. W odniesieniu do szkół prowadzonych przez gminę Sitkówka – Nowiny, uruchomienie szkół odbędzie się w następującym zakresie:

– od 25 maja br. istnieje możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w celu realizacji zajęć rewalidacyjnych.

– od 25 maja br. przywracane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dyrektor szkoły zdecyduje w jakiej formie będzie realizowana podstawa programowa.

– od 25 maja br. uczniowie klas VIII mają możliwość konsultacji na terenie szkoły w szczególności z przedmiotów, z których od 16-18 czerwca będą zdawać egzamin.

– od 1 czerwca br. konsultacje będą mieli możliwość również pozostali uczniowie. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów i warunków szkoły.

Przygotowanie do przyjęcia dzieci w Zespole Placówek Oświatowych im. Pierwszej KompaniiKadrowej wygląda następująco:

 1. Przedszkole Samorządowe : zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, GIS i MRiPS, może utworzyć cztery  grupy po pięcioro  dzieci i przyjąć dwadzieścia dzieci. Zgłoszono czworo dzieci  dzieci  – utworzono jedną grupę – placówka jest przygotowana do ich przyjęcia.
 2. Szkoła podstawowa klasy I-III począwszy od 25 maja, chęć udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych na terenie szkoły ( świetlica szkolna) zadeklarowało dwoje dzieci. Praca nad realizacją podstawy programowej będzie prowadzona zdalnie dla wszystkich uczniów.

W związku z niewielką liczbą dzieci zgłoszonych do przedszkola , czy na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, istnieje możliwość przyjęcia dziecka, (w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym zgłoszeniu i konsultacjach z dyrektorem).

Jednocześnie przypominam, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

W szkole podstawowej będą prowadzone dla uczniów posiadających Orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i rewalidacyjne oraz korekcyjno – kompensacyjne. Formę realizacji w/w zajęć ( zdalnie czy na terenie szkoły) nauczyciele uzgodnią indywidualnie z każdym Rodzicem, dziecka, które ma takie orzeczenie.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Informacja dla Rodziców dzieci przedszkolnych i żłobkowych uczęszczających do placówek na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny

            W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawartej o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego –  Samorząd Gminy Sitkówka – Nowiny, rozpoczyna procedurę ewentualnego powrotu dzieci najmłodszych do placówek zlokalizowanych na terenie gminy. W przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o otwarciu żłobka i przedszkoli na terenie gminy dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieciom zapewnić bezpieczeństwo. Równocześnie ufamy, że tak jak organ prowadzący, dyrektorzy nauczyciele i wszyscy pracownicy placówek również Państwo jesteście świadomi niebezpieczeństwa i podwyższonego ryzyka w takiej sytuacji.

  W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać  dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, w tym dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                              i zwalczaniem COVID-19.

            Jednocześnie informujemy, iż Placówki oświatowe, do czasu wybuchu pandemii Covid-19, podlegały rygorowi sanitarnemu, jednak nie w takim zakresie, jak ma to miejsce w tej chwili. Niestety, nikt dziś nie może zagwarantować, że pomimo zachowaniu wszystkich wymaganych procedur i nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, Państwa dziecko nie ulegnie zakażeniu koronawirusem, stając się chorym lub nosicielem tej choroby. Dodatkowo, w przypadku małych dzieci, trudno mówić o świadomych i bezpiecznych zachowaniach ich samych. Przykład funkcjonowania placówek medycznych (które co do zasady mają spełniać najwyższe reżimy sanitarne, a jednak mimo to dochodziło do zakażeń wirusem) dowodzi, iż nie ma na chwilę obecną pewnych w 100 procentach procedur, które zapobiegną infekcji dziecka.

           Możliwa jest również sytuacja, ze względu na obostrzenia sanitarne, że dzieci trafią do grup prowadzonych przez nauczycieli, których do tej pory nie znali. Po dłuższym okresie nieobecności w placówce wiele dzieci będzie musiało ponownie przejść proces adaptacyjny, który dodatkowo może okazać się trudny, ze względu na brak możliwości przebywania w znanym i bliskim otoczeniu.

           Apelujemy do Państwa o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o wysłaniu dziecka do placówek sprawujących opiekę na terenie gminy w obecnym czasie i kierowanie się przede wszystkim dobrem dziecka. Zależy nam, aby pobyt Waszych dzieci w przedszkolach czy żłobku przebiegał bez lęku i niepokoju. Dlatego, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, jeżeli nie musicie posyłać dziecka lub boicie się o jego zdrowie, to rozważcie pozostawienie go dalej w domu. Zaoszczędzi to zarówno Państwu, jak i dziecku, niepotrzebnego stresu. Natomiast według zapowiedzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostaną nadal zapewnione zasiłki opiekuńcze dla tych rodziców, którzy nie posyłają dzieci do placówek.

W związku z powyższym, aby ewentualnie móc podjąć decyzję dotyczące otwarcia żłobków i przedszkoli, zaplanować dalsze działania, organizację pracy placówek oraz godziny zajęć opiekuńczych, samorząd gminy przygotował dla Państwa ankietę, którą należy wypełnić do 8 maja br. do godz. 16.00. i odesłać w formie elektronicznej na adres e – mail  placówki, do której uczęszcza dziecko.

Link do ankiety:https://forms.gle/j7iuQ4J12RZJSwy1A

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej informujące , że od dnia 06 maja br. mogą być ponownie otwarte żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.


Bardzo Proszę o zapoznanie się z Wytycznymi opracowanymi przez właściwe służby znajdujące się odpowiednio na  niżej wymienionych stronach

Zapoznanie się przez Państwa z w/w wytycznymi pozwoli na jasne określenie naszych wzajemnych oczekiwań , wymagań,  zasad współpracy i określenia naszych możliwości,                   w celu zapewnienia bezpieczeństwa Waszym dzieciom, Państwu i pracownikom żłobka/ przedszkola. 
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli,

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3,

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r.,poz.59, oraz z 2020r., poz. 322,374 i 567)

O terminie otwarcia placówek i szczegółach dotyczących funkcjonowania placówek w tym trudnym dla nas wszystkim czasie będziemy Państwa informować z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Uwaga Rodzice
Decyzją Organu Prowadzącego dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Sitkówka- Nowiny i Żłobka Gminnego w Nowinach, nadal pozostają pod opieką rodziców. O tym kiedy wrócą do swoich placówek zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem, z kilkudniowym wyprzedzeniem. W obecnym stanie epidemii nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpiecznych warunków dla zdrowia i życia naszych podopiecznych jak również personelu .

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

I.PRZECZYTAJ KONIECZNIE!!!
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach informuje: 
Uwaga! Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego  na rok szkolny 2020/2021.
Została zakończona rekrutacja do przedszkola. Komisja rekrutacyjna dokonała analizy wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
Wszystkie dzieci,których wnioski zostały złożone zostały przyjęte. Jednocześnie bardzo prosimy o złożenie deklaracji woli przyjęcia dziecka do przedszkola ( dotyczy wniosków na rok szkolny 2020/2021) – w dniach 20 – 25 kwietnia 2020 r.

Prosimy o pobranie z linku deklaracji, uzupełnienie jej a następnie o odesłanie skanu lub zdjęcia na adres mailowy szkoły: bolechowice10@wp.pl

deklaracja pobierz klik

Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.


II. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im ” Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach informuje, iż w związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych a także przesunięciem terminu egzaminów – tj. dni 21, 22,23 kwietnia 2020r. zostają odwołane jako dni wolne od zajęć dydaktycznych.   
W tych dniach prowadzone będą zajęcia zdalne zgodnie  z planem nauczania przyjętym na czas zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych.
Pozdrawiam, życzę zdrówka 
Urszula Wierzbicka Zespół Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej
w Bolechowicach
tel. 41 315 05 26

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – obsługa administracyjna naszej szkoły zapewnia funkcjonowanie szkoły i przedszkola codziennie od godz. 9.00 – 13.00.
Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii w naszym kraju informujemy, że szkoła i przedszkole zostają zamknięte do Świąt Wielkanocnych. W ważnych sprawach proszę kontaktować się z dyrektorem szkoły tel. 500 132 227.
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 6 KWIETNIA 2020 R.
Dokumenty można przesłać drogą mailową ( formie skanu,  dokumentu WORD, zdjęcia) na adres bolechowice10@wp.pl. Gdy sytuacja ulegnie poprawie dostarczycie Państwo dokumenty w wersji papierowej.
W wejściu do szkoły znajduje się skrzynka, gdzie w godzinach otwarcia szkoły można wrzucać dokumenty – wnioski rekrutacyjne.
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do naszego przedszkola można przesłać emaliowo bądź telefonicznie w dniach          17 -24 .04 2020 r. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.
Pozostałe terminy harmonogramu rekrutacji pozostają bez zmian.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj