Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W związku z przedłużeniem obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021 roku  informujemy, że przedszkole pozostaje nadal zamknięte.

Z opieki w przedszkolu , mogą korzystać dzieci,  których rodzice: 

 a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                     i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek. 

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w dniu 12 kwietnia( poniedziałek) 2021r jest przedłożenie  przez rodziców/prawnych opiekunów pracownikowi przyjmującemu dziecko, wniosku (zał.2) o zapewnienie opieki przedszkolnej  i oświadczenia o wykonywanej pracy.( zał.1).

Bardzo proszę o wcześniejsze poinformowanie nauczycieli Państwa dziecka, jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się przyprowadzić dziecko.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia w formie zdalnego nauczania będzie się odbywała poprzez komunikację elektroniczną.

WAŻNE: Dnia 12 kwietnia 2021 ( poniedziałek) nie zapewniamy wyżywienia.

Z wyrazami szacunku

 Dyrektor –Urszula Wierzbicka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.